Diller

Mali İşler Görev Ve Sorumluluğu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda; kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzeni oluşturmak ve mali işleri sağlamak. Kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinde ve kullanılmasında muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemleri alarak aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.

1) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu doğrultusunda;

a) İhale işlemlerini yapmak.

b) Doğrudan temin işlemlerini yapmak.

2) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu doğrultusunda gerekli sözleşmeleri yapmak.

3) 6245 Sayılı Harcırah Kanunu doğrultusunda, personel ve öğrencilerin harcırah işlemlerini yapmak.

4) Öğreci Topluluklarının muhasebe işlemlerini yapmak.